ประวัติความเป็นมาของกองวิจัยเเละพัฒนา

    ประวัติความเป็นมาของภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา-วิเคราะห์วิจัยทางธุรกิจของการประปาส่วนภูมิภาค พอจะสรุปได้เป็น 5 ยุค ดังนี้

    1. ยุคก่อตั้ง ช่วงก่อนปี 2545 กปภ. จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขึ้นมาโดยเน้นการวิจัย และพัฒนาทางด้านเทคนิค เช่น Mobile Plant, SCADA และสิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่องประปาหยอดเหรียญเครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว น้ำดื่มหยอดเหรียญ และหุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส เป็นต้น

    2. ยุคเตรียมแปรสภาพเป็นเอกชน ประมาณ ปี 2545 หน่วยงานวิจัยและพัฒนาได้ลดบทบาทการดำเนินการทางด้านเทคนิคลง และเพิ่มบทบาทให้สอดคล้องกับการที่ กปภ. จะแปรสภาพไปเป็นบริษัทเอกชน มีการมอบหมายบทบาทในทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจประปา การจัดตั้งบริษัทลูกของ กปภ. และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการวิเคราะห์และวิจัยเชิงสังคม

    3. ยุคชะลอการแปรสภาพเป็นเอกชน ประมาณปี 2548 จากการที่ กปภ. ได้เริ่มชะลอนโยบายการแปรสภาพไปเป็นบริษัทเอกชน ภารกิจของกองวิเคราะห์วิจัยทางธุรกิจ ในส่วนของการเตรียมศึกษารูปแบบแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแบบเอกชนลดลง ภารกิจส่วนใหญ่จะเป็น การวิเคราะห์วิจัยเชิงนโยบายการดำเนินการที่ผ่านมาของ กปภ. รวมถึงได้ยุบเลิกภารกิจงานวิเคราะห์วิจัยเชิงสังคมไปด้วย

    4. ยุคลดบทบาทส่วนกลาง ประมาณปี 2552 กปภ. ได้ลดบทบาทการดำเนินการด้านการวิจัยโดยหน่วยงานส่วนกลาง โดยยุบกองวิเคราะห์วิจัยทางธุรกิจ และเพิ่มบทบาทให้หน่วยงานภูมิภาคจัดทำผลงานนวัตกรรม โดยผ่านทางคณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ.

    5. ยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ได้ตั้งกองวิจัยและพัฒนา เพื่อดำเนินการภารกิจทางการด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม