วิสัยทัศน์ (Vision)

     กองวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม สามารถเสริมสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนา ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของ กปภ. ดังนี้

 

กปภ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ใช้ การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและบริการน้ำประปา