ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยพัฒนาเเละนวัตกรรมของ กปภ. ประจำปี 2560

rdi criteria 2560 Page 1

rdi criteria 2560 Page 2

ดาวน์โหลด เอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยพัฒนาเเละนวัตกรรมของ กปภ. ประจำปี 2560