2

7

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 58 นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดเเนวคิดเเละนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ประจำปี 2558 โดยมีผลงานส่งเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 49 ผลงาน สำหรับปีนี้มี 12 ผลงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับรางวัล ทั้งนี้ สำหรับสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯเเละปริมณฑล กปภ.(สำนักงานใหญ่)ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการฯ ให้แก่ 5 ผลงานที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล ดังนี้

1.ประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ

  1.1 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  - รางวัลเหรียญทองแดง เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดบางประกอก กทม. จากผลงาน “เหยียบแล้วสบาย” และโรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ จากผลงาน “อุปกรณ์เปิด-ปิดน้ำด้วยทุ่นลอยน้ำแนวดิ่ง”

  - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กทม. จากผลงาน “ระบบบำบัดน้ำที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่”

2.ประเภทแนวคิดหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ

  2.1 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  - รางวัลเหรียญทองแดง เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดบางประกอก กทม. จากผลงาน “น้ำดื่ม น้ำใช้ เด็กไทยใส่ใจประหยัด”

  2.2 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

  - รางวัลเหรียญทองแดง เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม. จากผลงาน “Adjustable Health Faucet (AHF)”

3

4

9

5

6

 

8

 

ส่วนอีก 7 ผลงานจากสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล มีรายนาม ดังนี้ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จ.นครราชสีมา โรงเรียนกำแพง จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่ และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา จ.สงขลา พร้อมกับอีก 32 ผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนแนวคิดและนวัตกรรมประหยัดน้ำ

สำหรับสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ทาง กปภ.ได้ดำเนินการมอบรางวัล แยกตามพื้นที่บริการของ กปภ. เขต 1-10 ดังนี้tablereward

 

ภาพการมอบรางวัลของ กปภ. เขต 3

DSM pwa3