prvReward

 

 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558  โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมอบรางวัลในงาน สำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2558 มี 8 ประเภท รวม 14 รางวัล ดังแสดงในรูปที่ 1. และ 2.  โดย กปภ.ได้รับรางวัลนวัตกรรมชมเชยระดับบุคคล ผลงานเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ PRV ภาคสนาม ดังแสดงในรูปที่ 3.

 

รูปที่ 1. การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558

prvAllleader

 

รูปที่ 2. สรุปรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558

tableReward

 

รูปที่ 3. รางวัลนวัตกรรมชมเชยระดับบุคคล ผลงานเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ PRV ภาคสนาม ของ กปภ.

prvAllviews

 

สรุปรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ชมเชยระดับบุคคล ของการประปาส่วนภูมิภาค

ชื่อผลงาน        เครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ PRV ภาคสนาม

ผู้เสนอผลงาน:  นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 6

                นายปกรณ์ บัวทอง        ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานแผนที่แนวท่อ (GIS)

     กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

รางวัลที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558  ระดับชมเชย

                          รางวัลนวัตกรรมดีเด่น กปภ. ประจำปี 2557 ระดับเหรียญเงิน 

สรุปผลงาน

       1.สภาพปัญหา

 ในการการจ่ายน้ำผ่านเส้นท่อให้แก่ประชาชนหลายพื้นที่มีการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve : PRV) เพื่อควบคุมแรงดันการจ่ายน้ำให้เหมาะสมและสม่ำเสมอตลอดเวลา และช่วยลดปัญหาท่อแตกรั่วจากแรงดันน้ำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการติดตั้งใช้งานประตูน้ำลดแรงดัน (PRV) ดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา แต่จากสภาพการใช้งานจริงในเกือบทุกพื้นที่พบว่าหาก PRV เกิดการชำรุดเสียหาย พนักงานของ กปภ. ที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเองหน้างาน จะไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ในการตรวจสอบ PRV ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ PRV ที่ซ่อมบำรุงเองนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือต้องมีการทดสอบการทำงานในระบบจ่ายน้ำจริง ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหายต่อระบบจ่ายน้ำทันที และเมื่อการซ่อมบำรุงหน้างานไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องทำการถอดและส่ง PRV ไปยังบริษัทผู้นำเข้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายคือตัว Pilot Control ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของ PRV ทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ใช้น้ำของ กปภ. อย่างมาก

       2.แนวคิดของนวัตกรรม

 ผลงานนี้ ได้มีแนวคิดในการสร้างเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ PRV ภาคสนาม โดยมีต้นทุน ประมาณ 15,000 บาท ต่อชุด ลักษณะเครื่องเป็นแบบขนย้ายเคลื่อนที่ได้เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานหน้างาน ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ยังไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของ PRV ได้เองในภาคสนาม โดยที่ไม่ต้องส่ง PRV เข้าไปให้บริษัทผู้นำเข้าเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง PRV ทำให้สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการน้ำแก่ประชาชน ได้อีกด้วย

 คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ โดยจะมีการฝึกอบรมและขยายผลการใช้งานไปยัง กปภ.เขต 1 – 10 และ กปภ.สาขาต่างๆ ทั่วทั้งกปภ. ต่อไป

 

รูปที่ 4 เครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ PRV ภาคสนาม

prv