การประชุมคณะทำงานย่อย

กำหนดกระบวนการเเละทบทวนปรับปรุงต้นแบบคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

  รายงานประชุม    เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 คร้ังที่ 1-2559
 คร้ังที่ 2-2559
 คร้ังที่ 3-2559  เอกสารประกอบการประชุม
 คร้ังที่ 4-2559
 คร้ังที่ 5-2559

ดาวน์โหลดร่างเอกสารคู่มือ SOP