การประชุมคณะทำงาน MOU (วว. กับ กปภ.)

  รายงานประชุม    เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 คร้ังที่ 1-2559  
 คร้ังที่ 2-2559  
 คร้ังที่ 3-2559  
 คร้ังที่ 4-2559  
 คร้ังที่ 5-2559  
 คร้ังที่ 6-2559