คณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของ กปภ.

คำสั่งแต่งคั้งคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนานวัตกรรมของ กปภ.