บรรยากาศการมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่นและทุนวิจัย ประจำปี 2557

ณ งานประปาวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาค

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดภาพถ่ายขณะมอบประกาศนียบัตร (Click)