ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยพัฒนาเเละนวัตกรรมของ กปภ. ประจำปี 2559

rdi criteria 2559 Page 01