เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2559 เสร็จสิ้นเเล้ว มี 2 ผลงาน จาก กปภ. ที่ได้รับรางวัลในปีนี้

  • นวัตกรรมระบบเเจ้งเตือนความผิดปกติการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดใน DMA ผ่านระบบคลาวด์ (DMA Monitor) ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดี
  • นวัตกรรมชุดควบคุมระยะไกลสั่งการในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2559

       ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล (Click)

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยพัฒนาเเละนวัตกรรมของ กปภ. ประจำปี 2559

rdi criteria 2559 Page 01